เกตุทัศน์ศาสตราภิชาญ ล้อม เพ็งแก้ว เข้าเยี่ยมชมห้องเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เกตุทัศน์ศาสตราภิชาญ ล้อม เพ็งแก้ว เข้าเยี่ยมชมห้องเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาคารศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี (อาคารหอสมุดเดิม) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการจัดทำและเผยแพร่สารสนเทศประวัติและพัฒนาการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนวัตถุสิ่งของที่จัดแสดงในห้องเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัย อาทิ โต๊ะผู้บริหารโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี สมัยอาจารย์พร้อม ปริงทอง เป็นครูใหญ่ ประวัติปืนใหญ่ พระบรมมหามุนี หลวงพ่อเกษน้อย พระพิฆเนศวร์ สะพานแดง และต้นจันทน์ ข้างอาคารหอสมุด เป็นต้น

           ในการนี้ ผศ.ดร. เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รศ.ดร. กาญจนาบุญส่ง คณะบดีคณะครุศาสตร์ ดร.เอื้อมพร โตภานุรักษ์กุล อาจารย์พิเศษคณะครุศาสตร์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ตลอดจนนายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ  และนายทวี นวมนิ่ม บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ นำชม และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรีในโอกาสต่อไป


Copyright © 2022 เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี