ผู้บริหารและบุคลากรจากคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

           วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วยบุคลากร จำนวน 6 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วยห้องเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งประสานการเข้าชมโดย อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
          ในการนี้ อ. ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการฯ อ.สัญญา ธีรเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการฯ นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ และนายทวี นวมนิ่ม บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับและนำชมศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว

 


2022 © ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี