นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าชมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

          วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ จำนวน 9 คน และนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน 10 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าชมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งมีการนำชมห้องเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU Hall of Fame) และศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับและนำชมโดย นายทวี นวมนิ่ม และนายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          ทั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนวิชา นักสื่อความหมาย โดย อาจารย์ ดร. มธุรส ปราบไพรี และ อาจารย์ ดร. อัจฉราวัณ เพ็ญวันศุกร์ อาจารย์สาขาวิชาการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อฝึกปฏิบัติการเป็นนักสื่อความหมายตามรายวิชาดังกล่าว


2022 © ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี