อาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 40 คน นำโดย อาจารย์ ดร. วิฑูรย์ คุ้มหอม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม >>

          วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 40 คน นำโดย อาจารย์ ดร. วิฑูรย์ คุ้มหอม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี โดยมี อ. สัญญา ธีรเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ บรรณรารักษ์ชำนาญการ นายทวี นวมนิ่ม บรรณารักษ์ปฏิบัติการตลอดจนบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และบุคลากรงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ให้การต้อนรับและนำชมนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว ในการนี้ได้มีการแนะนำพื้นที่และบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมในรูปแบบวีดีทัศน์ และนำชมนิทรรศการส่วนต่าง ๆ ของศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย         
        (1) หอเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU Hall of Fame)         
        (2) ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการย่อย ๆ 3 ห้อง ดังนี้                 
               (2.1) ห้องรอยเสด็จฯ เพชรบุรี             
               (2.2) ห้องเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศ์             
               (2.3) ห้องราชภัฏน้อมนำพระราชดำริเพื่อการพัฒนา
         ซึ่งการเข้าศึกษาเรียนรู้ดังกล่าวเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนของรายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศาสตร์พระราชา และการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชน ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในรายวิชาสังคมศึกษาอีกด้วย นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวทำให้กับนักเรียนได้ทราบว่า มีแหล่งเรียนรู้หรือพื้นที่การเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ทั้งในรูปแบบ On Site และ Online


2022 © ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี