นักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าชมหอเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 6 ก.ย. 2565 นักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 5 คน เข้าชมหอเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์ อาทิ ชุดครุยวิทยฐานะของบัณฑิต เพื่อการดำเนินการจัดการชุดครุยวิทยฐานะของบัณฑิต ที่มีอยู่ในสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำชมโดย นายทวี นวมนิ่ม


2022 © ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี