คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

     วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ทั้งหมดจำนวน 166 คน นำโดยนางสาวสังวรณ์ กลิ่นชื่น รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู จำนวน 15 คน นักเรียนจำนวน 151 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์เรียนรู้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยฝีมือช่างชั้นเอกเมืองเพชรบุรี (สวนทศพิธราชธรรม) ตลอดจนศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ และ อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริกรฯ ตลอดจนบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับและนำชมศูนย์เรียนรู้ทั้ง 3 ศูนย์ดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการนำชมศูนย์เรียนรู้ทั้ง 3 ศูนย์อีกด้วย

     การศึกษาดูงานครั้งนี้ ช่วงเช้าได้มีการแบ่งฐานการเรียนรู้เป็น 5 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ ฐานที่ 1 ห้องรอยเสด็จฯ เพชรบุรี ฐานที่ 2 ห้องเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศ์ ฐานที่ 3 ห้องราชภัฏน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนา ฐานที่ 4 หอเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ ฐานที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 (สวนทศพิธราชธรรม)
     และในช่วงบ่ายได้เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเป็นศูนย์ฯ หรือแหล่งผลิตสินค้าเกษตรโดยการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆ รวมไปถึงหญ้าอาหารสัตว์ และมีการแปรรูปผลผลิตที่ได้เพื่อการแจกจ่าย จัดจำหน่าย และสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้แบ่งฐานการเรียนรู้ จำนวน 6 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ผักยกโต๊ะกางมุ้ง ฐานที่ 2 การเลี้ยงแพะ ฐานที่ 3 การเลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ ฐานที่ 4 การปลูกกล้วยหอมทอง ฐานที่ 5 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ฐานที่ 6 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งแต่ละฐานได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้เป็นอย่างดี ซึ่งหลังจากนี้ทางคณะศึกษาดูงานจะนำความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนและชุมชน
 
ชมภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ทั้งหมด ได้ที่นี่     
      1. ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี และศูนย์เรียนรู้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยฝีมือช่างชั้นเอกเมืองเพชรบุรี (สวนทศพิธราชธรรม) https://photos.app.goo.gl/5Sfbk715qzprgMvx5 
     2. ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://photos.app.goo.gl/cHtin62bKy2E2eU26
สรุปผลการศึกษาดูงาน ที่นี่
     ผลระดับความพึงพอใจของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความพึงพอใจต่อการบริการของศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี และศูนย์การเรียนรู้เกษตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 คิดเป็นร้อยละ 90.20


2022 © ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี