นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนการจัดการและการให้บริการของห้องสมุด อาคารบรรณราชนครินทร์ และการจัดการและการให้บริการของศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งประกอบไปด้วย ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หอเกียรติภูมิปัญญามหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ห้องสารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ห้องประชุมต้นหว้า ฟ้องประชุมต้นจัน และพื้นที่การเรียนรู้ตามอัธยาศัย Think Café @Library 
          ทั้งนี้การศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ โดย อ.สัญญา ธีรเดชอุปถัมภ์ และ อ.ปิยวรรณ คุสินธุ์ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ด้านการจัดการและการให้บริการห้องสมุดทั่วไป ตลอดจนการจัดการและการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุในรูปแบบดิจิทัล และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงการหรือผลงานหรือชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมายในการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าวได้


2022 © ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี