นักศึกษาสาขาวิชาพละศึกษา ชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

          วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ช่วงเช้า นักศึกษาสาขาวิชาพละศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 19 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย หอเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งกรอบกอบด้วยห้องนิทรรศการ 3 ห้องคือ 1) ห้องรอยเสด็จฯ เพชรบุรี 2) ห้องเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศ์ และ 3) ห้องราชภัฏน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนา นำชมโดยนางนิรดา เอี่ยมอาษา นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ หน่วยบริการสารสนเทศพิเศษ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ทั้งนี้การเข้าเยี่ยมชมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาปรัชญาการศึกษา โดย อาจารย์ ดร. เอื้อมพร โตภานุรักษ์กุล อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบและเกิดการเรียนรู้ด้านศาสตร์พระราชา ตลอดจนหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สามารถน้อมนำไปใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงการหรือผลงานหรือชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมายในการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าวได้ ตลอดจนการน้อมนำแนวพระราชดำริไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อีกด้วย


2022 © ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี