คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา12.30-13.30 น. คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จำนวน 98 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี จากการประสานงานโดย ผศ.แสนประเสริฐ ปานเนียม และ อ.จตุพร บุญประเสริฐ ให้การต้อนรับโดย อ.ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำชมโดย อ.สัญญา ธีรเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการฯ นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ บรรณารักษ์ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และนายทวี นวมนิ่ม บรรณารักษ์ รักษาการหัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ในการนี้ได้มีการนำชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยนิทรรศการ 3 ห้อง คือ ห้องรอยเสด็จฯ เพชรบุรี ห้องเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศ์ และห้องราชภัฏน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนา โดยคณะครูและนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.69
 
ชมภาพทั้งหมด ที่นี่ (https://photos.app.goo.gl/PezrbJqhW94QYr8i7)


2022 © ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี