คณะผู้บริหารและคณจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

          เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.00-12.00 น. คณะผู้บริหารและคณจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี โดย อ.ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ.สัญญา ธีรเดชอุปถัมภ์ และ อาจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ รองผู้อำนวยการฯ ตลอดจนบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับ ในการนี้ได้มีการนำชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยนิทรรศการ 3 ห้อง คือ ห้องรอยเสด็จฯ เพชรบุรี ห้องเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศ์ และห้องราชภัฏน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนา และหอเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU Hall of Fame)
 
ดูรูปเพิ่มเติมที่นี่ https://arit.pbru.ac.th/webarit/index.php?ge=view&key=281 


2022 © ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี