นักศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัย Universiti Kebangsaan Malaysia / The National University of Malaysia (UKM) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

          วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัย Universiti Kebangsaan Malaysia / The National University of Malaysia (UKM) จำนวน 18 คน นำโดย อาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล รองอธิการบดีด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการจัดหารายได้ ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช ที่ปรึกษาอธิการบดี อาจารย์ชนัยกานต์ เปี่ยมสง่า อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ และอาจารย์ศราวุฒิ ด้วงเบ้า รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี และ อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรของสำนักฯ ให้การต้อนรับ
          ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ ได้บรรยายให้ความรู้และนำชมบรรยากาศภายในศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี นักศึกษาให้ความสนใจในการชมศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นอย่างมาก


2022 © ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี