นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศศึกษาใหม่ ปี 2566 และนำนักศึกษาเยี่ยมห้องสมุด (Library Tour) และศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

          วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศศึกษาใหม่ ปี 2566 และนำนักศึกษาเยี่ยมห้องสมุด (Library Tour) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 18 คน เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลการบริการทรัพยากรสารสนเทศและพื้นที่ต่างๆ ของห้องสมุด รวมถึงเข้าใจข้อปฏิบัติและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง ผ่านจัดกิจกรรม Library Tour เข้าชมการบริการและการดำเนินของห้องสมุด และการเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนิทรรศการ 3 ห้อง คือ ห้องรอยสเด็จฯ เพชรบุรี ห้องเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 แะพระบรมวงศ์ และห้องราชภัฏน้อมนำแนวพระราชดำริพื่อการพัฒนา ตลอดจนหอเกียติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
          ทั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนสาขาวิชาบรรณารักษ์ ประสานงานโดย อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ และอาจารย์สัญญา ธีรเดชอุปถัมภ์


2022 © ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี