ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดสัมมนาในโครงการตรวจเยี่ยมศิษย์เก่า มศว. และเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

          วันพุธที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.ดร.ราเชน คณะนา และอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 12 คน ในการจัดสัมมนาโครงการตรวจเยี่ยมศิษย์เก่า มศว. ณ ห้องต้นหว้า อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการนี้ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหอเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อันประกอบด้วยนิทรรศการ 3 ห้อง คือ ห้องรอยเสด็จฯ เพชรบุรี ห้องเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศ์ และห้องราชภัฏน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนา นำชม โดยนายทวี นวมนิ่ม บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนางนิรดา เอี่ยมอาษา นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


2022 © ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี