สำนักวิทยบริการฯ ได้ให้การต้อนรับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

      วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สำนักวิทยบริการฯ ได้ให้การต้อนรับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่ง อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร. มธุรส ปราบไพรี ผศ. ตวงสิทธิ์ สนขำ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลกรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมให้การต้อนรับและนำชมศูนย์เรียนรู้ทั้ง 2 ชั้น ทั้งนี้ท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ ซึ่งสำนักฯ จำนำไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป


Copyright © 2022 เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี