นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

          วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 17 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในหัวข้อทักษะการเป็นมักคุเทศก์ และรายวิชาโลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในหัวข้อการจัดระบบโลจิสติกส์สำหรับการบริการ โดยอาจารย์ ดร. มธุรสปราบไพรี และอาจารย์ ดร. มลทิชา โอชาวะ
          ในการนี้ นายทวี นวมนิ่ม บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนางนิรดา เอี่ยมอาษา นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ ได้นำชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี เริ่มตั้งแต่หอเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU Hall of Fame) และศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยนิทรรศการ 3 ห้อง คือ ห้องรอยเสด็จฯ เพชรบุรี ห้องเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศ์ และห้องราชภัฏน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนา


2022 © ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี