นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1 เข้าชมนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

          วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 27 คน เข้าชมนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี โดยเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาความเป็นครูในสังคมยุคใหม่ โดย อาจารย์ ดร. เอื้อมพร โตภานุรักษ์กุล ประสานงานโดยนายสมพร อังสุวานิช
          ในการนี้ นายทวี นวมนิ่ม บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนางนิรดา เอี่ยมอาษา นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ ได้นำชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี เริ่มตั้งแต่หอเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU Hall of Fame) และศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยนิทรรศการ 3 ห้อง คือ ห้องรอยเสด็จฯ เพชรบุรี ห้องเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศ์ และห้องราชภัฏน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนา


2022 © ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี