ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

Image

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกร มีพัฒนาการต่อเนื่องมาเป็นลำดับ เป็นระยะเวลากว่า 90 ปี แต่ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดพื้นที่การเรียนรู้สำคัญอันแสดงถึงประวัติ และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ไว้เป็นส่วนกลาง เพื่อให้ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ศึกษา และเรียนรู้การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การน้อมนำแนวพระราชดำริมาพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาการด้านต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อให้เกิดความตระหนัก และความภูมิใจในเกียรติภูมิของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ จากระยะเวลาอันยาวนานนั้น อดีต และเรื่องราวของมหาวิทยาลัยกำลังสูญหายไปทุกที หากมหาวิทยาลัยมีพื้นที่การเรียนรู้และให้บริการสารสนเทศเรื่องราวประวัติศาสตร์และพัฒนาการ รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในอนาคต ซึ่งสะท้อนถึงความนึกคิดอุดมคติ ประสบการณ์ ภูมิปัญญา และเรื่องราวของชีวิตที่ผ่านมาของบูรพาจารย์ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นการเรียนรู้อย่างรอบด้านเกี่ยวกับตนเองในสังคมไทยและสังคมโลก พร้อมกันนี้ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีมากขึ้น ล้ำสมัยมากขึ้น ควรอย่างยิ่งที่จะนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความน่าสนใจ จัดระบบสารสนเทศ เพื่อการใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่ากับทรัพยากรสารนิเทศที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุด
         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ มีพันธกิจสำคัญในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางวิชาการ รวมถึงการดำรงเรื่องราว เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ และวิชาการแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน มีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ที่หลากหลาย สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย ทักษะด้านการคิด นวัตกรรมและการเรียนรู้, ทักษะด้านสารสนเทศและ ICT และทักษะด้านการใช้ชีวิตและอาชีพ ที่เหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ ข้าราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมถึงเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปที่สนใจด้วย
         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้ ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้งในอดีตและแนวโน้มการพัฒนาต่อไปในอนาคต ตลอดจนศูนย์เรียนรู้ด้านศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่สอดคล้องกับแนวคิดศูนย์ระเบียงความคิดสร้างสรรค์ โดยสะท้อนเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านการจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์ และสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย น่าสนใจ


2022 © ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี