แผนผังนิทรรศการ

แผนผังการจัดแสดงชั้น 1

Image
ห้องเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         1. ราชภัฏสัญลักษณ์
         2. ภูมิพัฒนาการใต้ร่มพระบารมี..จากฝึกหัดครูสู่ราชภัฏเพชรบุรี
         3. กษัตริย์เพชรราชภัฏ
         4. ศรีเกียรติประวัติเกียรติภูมิจำรัสหล้า
         5. เกียรติประวัติภูมิจำรัสหล้า
         6. เกียรติประวัติชาวราชภัฏเพชรบุรี
         7. เกียรติประวัติเกียรติคุณราชภัฏเพชรบุรี
         8. เกียรติประวัติครุภัณฑ์ทรงคุณค่า
         9. ความร่วมมือระหว่างอุดมศึกษา
         10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ก้าวไกล
         11. เกียรติประวัติที่ระลึกราชภัฏเพชรบุรี
         12. เกียรติประวัติครุยวิทยฐานะ

แผนผังการจัดแสดงชั้น 2

Image
ห้องรอยเสด็จ ฯ เพชรบุรี

         1. บูรพกษัตริย์กับจังหวัดเพชรบุรี
         2. การเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดเพชรบุรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
         3. การเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดเพชรบุรีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
         4. พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าชาวราชภัฏเพชรบุรี
         5. พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 9

ห้องเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศ์

         1. พระราชประวัติรัชกาลที่ 10
         2. การเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดเพชรบุรี
         3. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
         4. พระราชกรณียกิจ
         5. พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้ารัชกาลที่ 10 ต่อราชภัฏเพชรบุรี
         6. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ กับจังหวัดเพชรบุรี
         7. การเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดเพชรบุรีของพระบรมราชวงศ์

ห้องราชภัฏน้อมนำพระราชดำริเพื่อการพัฒนา

         1. พระราชาผู้ทรงธรรม
         2. โครงการพระราชดำริในประเทศไทย
         3. โครงการพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
         4. ศาสตร์พระราชา จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที
         5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาท้องถิ่น
         6. วิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


2022 © ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี