นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าชมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี ในรูปแบบออนไลน์

           วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-15.00 น. นายทวี นวมนิ่ม บรรณารักษ์ และนายวิวัฒน์ เพิ่มสุข นักเอกสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 9 คน เข้าชมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี ในรูปแบบออนไลน์ ประกอบด้วย นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ห้องเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU Hall of Fame) และนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วยนิทรรศการ 3 ห้องหลักคือ 1) ห้องรอยเสด็จฯ เพชรบุรี 2) ห้องเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศ์ และ 3) ห้องศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนสาขาวิชาบรรณารักษ์ ประสานงานโดย อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ และอาจารย์สัญญา ธีรเดชอุปถัมภ์

 


Copyright © 2022 เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี