พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

>> ดูรูปภาพเพิ่มเติม

 
            เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เยี่ยมชมการดำเนินงานสำนักวิทยบริการฯ โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับพร้อมด้วย อาจารย์อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ในโอกาสนี้ท่านยังได้ชมผลการดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของอาคารหอสมุดเดิมเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยอาคาร 2 ชั้น ซึ่งมีการแบ่งพื้นที่ ดังนี้ ชั้นที่ 1 เป็นห้องทรัพยากรจดหมายเหตุและสารสนเทศท้องถิ่น, ห้องบรรยายประกอบสื่อ (Theater) และส่วนจัดแสดงสารสนเทศห้องเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU Hall of Fame) จัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการและพิพธภัณฑ์ และชั้นที่ 2 เป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับบูรพกษัตริย์กับจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย ห้องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ@จังหวัดเพชรบุรี, ห้องรอยเสด็จฯ เพชรบุรี, ห้องฉายวีดีทัศน์ และห้องเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์
 
 


Copyright © 2022 เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี