ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

          เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 14 คน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กสมล ชนะสุข และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชรี บุญศรีงาม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว (Green Libarry) และการบริหารจัดการด้านการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี ณ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีฯ อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ และ อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริกรฯ ตลอดจนบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับและนำชมนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว 

          ในการนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวและการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี โดยมีการให้บุคลากรได้นำเสนอกระบวนการและวิธีการดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย มีการแนะนำพื้นที่และบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมในรูปแบบวีดีทัศน์ และนำชมนิทรรศการส่วนต่าง ๆ ของศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งได้   

         (1) หอเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU Hall of Fame)         

        (2) ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการย่อย ๆ 3 ห้อง คือ 1) ห้องรอยเสด็จฯ เพชรบุรี 2) ห้องเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศ์ และ 3) ห้องราชภัฏน้อมนำพระราชดำริเพื่อการพัฒนา

 

ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/Qc3M2qaxFgUVkW7m6


Copyright © 2022 เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี