คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ และศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด...ที่นี่

          วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา จำนวน 58 คน ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ รวมไปถึงห้องบันทึกการเรียนการสอนและศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ด้านคอมพิวเตอร์ และทักษะความรู้ทางด้านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ ด้านทักษะและความสามารถทางวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน

          ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวต้อนรับ โดยมีอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ และ อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริกรฯ ตลอดจนบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับและนำชมนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว


Copyright © 2022 เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี