นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าศึกษาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 18 คน เข้าศึกษาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี เป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนของสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม ประสานงานโดย อ. ดร. มธุรส ปราบไพรี นำชมโดยนายทวี นวมนิ่ม นางสาวธนพร ถมเสาร และนางนิรดา เอี่ยมอาษา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา และฝึกปฏิบัติในการนำชมแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเอง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องราวที่จัดแสดงภายในศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรีอีกด้วย


Copyright © 2022 เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี