คณะครูและนักเรียนโรงเรียนป่าเด็งวิทยา จังหวัดเพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

ชมภาพทั้งหมดที่นี่ http://photos.app.goo.gl/EFnSkasC4qYJWV7v9

          วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ นางนงลักษณ์ พหุพันธ์ และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนป่าเด็งวิทยา จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 90 คน และนำเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของห้องสมุดและศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี ในการนี้มีการมอบของที่ระลึก คือ "หนังสือทำมือ" ซึ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล ให้แก่คณะผู้เยี่ยมชม เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

          ในการเยี่ยมชมพื้นที่บริการในครั้งนี้ ประสานงานโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนป่าเด็งวิทยา จ.เพชรบุรี ได้รู้จักมุมองต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่แสดงถึงการดูแลนักศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ในแต่ละด้านอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างแรงจูงใจในการเข้ามาศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อไป


Copyright © 2022 เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี