คณะอาจารย์และนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

          วันที่  28 มีนาคม  2566 เวลา 15.00 น. คณะอาจารย์และนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จำนวน  30 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับและนำชมโดย อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมป์  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  และนายทวี นวมนิ่ม  บรรณารักษ์ ในการนี้ได้มีการนำชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย ส่วนการจัดแสดงชั้น 2 ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยาชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วยห้องนิทรรศการ 3 ห้อง คือ ห้องรอยเสด็จฯเพชรบุรี หองเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศ์ ห้องราชภัฏน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนา ส่วนการจัดแสดง ชั้น 1 คือ หอเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนห้องสารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก และ พื้นที่การเรียนรู้ตามอัธยาศีย Think Cafe @Library
          คณะศึกษาดูงานมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.67 คิดเป็นร้อยละ 93.48 ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.50  คิดเป็นร้อยละ 90.00 8. ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย = 4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.57 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาหรือการดำเนินชีวิตได้อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย = 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.67
 
ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด ที่นี่ https://photos.app.goo.gl/GJx47PG1ma9XQZ2JA 


2022 © ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี