คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อ.สามพราณ จ.นครปฐม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. สำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับและนำชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล นำโดยนางสาวสมใจรักษ์ คุ้มถนอมนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ และคณะผู้เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่ จากเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อ.สามพราณ จ.นครปฐม จำนวน 140 คน
          ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน" แก่คณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปราณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
          จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรของสำนักฯ บรรยายให้ความรู้และนำชมบรรยากาศภายในอาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา และภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 
ชมภาพเพิ่มเติมที่นี่ https://photos.app.goo.gl/tEgAwqGAmuY5T4d48


Copyright © 2022 เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี