ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชดำริกับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

          วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จำนวน 150 ท่าน นำโดยนายอนุรักษ์ ฤทัยธรรม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชดำริกับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง สร้างความรัก เสริมความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมี อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมให้การต้อนรับ

        ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปราณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         หลังจากนั้นเวลา 14.30 น. คณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชดำริกับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี โดยมีบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ บรรยายให้ความรู้


2022 © ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี