นักศึกษาจีนหลักสูตรระยะสั้น (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

         วันที่ 11 สิงหาคม 2566 อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฯ อาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี อ.สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาจีน ที่เดินทางมาศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (ปริญญาโท) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 11 คน

         ทั้งนี้ได้มีการนำคณะนักศึกษาดังกล่าว เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุด และศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี เป็นศูนย์ฯ ที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าด้านภูมิปัญญา วัฒนธรรมของเพชรบุรี เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 ตลอดจนศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


Copyright © 2022 เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี