Browse Items (29 total)

A2101-พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ.2562.pdf
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ...... จำนวน 22  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน…

สไลด์1.JPG
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดแถลงข่าวงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12 “รากพริบพรี อัญมณีวัฒนธรรม ล้ำค่ามรดกโลก” ณ ลานศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ…

A2604-25661110-งานแถลงข่าวงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติครั้งที่12.pdf
เอกสารประกอบการแถลงข่าวงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12 "รากพริบพรี อัญมณีวัฒนธรรม ล้ำค่ามรดกโลก" ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2566 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี (ร.4)       …

PBRU-A27-02-02-0017.bmp
เป็นอาคาร 3 ชั้น มีต้นไทร 2 ต้นอยู่ด้านหน้าตึกทั้ง 2 ด้าน

PBRU-A27-02-02-0001.jpg
สภาพที่ดินดอนขังใหญ่

IMG20220910162847.jpg
ภาพถ่ายของอาคารด้านหน้าของสำนักวิทยบริหารฯ หลังการปรับปรุงต่อเติม เมื่อปี พ.ศ. 2559

Act-NationalEducation2542.pdf
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีกำหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญิตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตร 29 ประกอบกับมาตรา 50…

Act-Reorganization2538.pdf
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเติมกำหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ทั้งหมด 4 มาตรา…

Act-RajabhatInstitute2538.pdf
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งสถาบันราชภัฏขึ้นแทนวิทยาลัยครู จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ทั้งหมด 71 มาตรา…

Act-TeachersCollege2527.pdf
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวิทยาลัยครู จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภนิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2