Browse Items (115 total)

สไลด์1.JPG
การสำรวจข้อมูลทางประวัติศาสตร์โบราณสถานวัดช้างร้าง ในโครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ‘การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม’ ณ โบราณสถานวัดช้างร้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 วิยากรถ่ายทอดความรู้โดย อาจารย์ทองร่วง…

ChalermPuengtang-01.pdf
ในฐานะนักสื่อสารและนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพชรบุรี ทำให้รู้จักและคุ้นเคยกับผู้คนเมืองเพชรบุรีแทบทุกแขนงอาชีพ กลุ่มแขนงอาชีพช่างเมืองเพชร ยิ่งได้สัมผัสได้บ่อยกว่าแขนงอื่น เพราะเมืองเพชรบุรีเป็นเมืองช่าง ช่างเมืองเพชรที่ผมเคยไปมาหาสู่…

Chalerm-01.jpg
ภาพถ่ายนายเฉลิม พึ่งแตง ครูศิลป์ของแผ่นดินประจำปี 2564 ช่างปูนปั้น สกุลช่างเมืองเพชรบุรี ถ่ายไว้เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566 ในการลงพื้นที่สัมภาษณ์ และจัดเก็บข้อมูลช่างปูนปั้น สกุลช่างเมืองเพชรบุรี…

256608-ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.pdf
ความเป็นมา     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อันเป็นพื้นที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว…

สไลด์1.JPG
คลิบวีดีโอสัมภาษณ์ช่างปูนปั้นจังหวัดเพชรบุรี นายชัชวาลย์ สหัสภาสน์ มีเนื้อหาเกี่ยสวกับที่มาของศิลปะปูนปั้นในจังหวัดเพชรบุรี ส่วนผสมของปูนตำของจังหวัดเพชรบุรี วัสดุ และวิธีการปั้นปูน การทำงานของช่างปูนปั้นเพชรบุรี…

สไลด์1.JPG
ช่างฝีมือพื้นบ้านมาร่วมถวายงานจัดสร้างประติมากรรมในครั้งนี้ หวังฝากฝีมือภูมิปัญญางานช่างปั้นเมืองเพชรบุรี ที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ และวัสดุปูนตำท้องถิ่น ติดตามชมในรายการหัวใจของแผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 20.50 - 21.20 น. ทางไทยพีบีเอส…

สไลด์1.JPG
ศูนย์เรียนรู้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยฝีมือช่างชั้นเอกเมืองเพชรบุรี (สวนทศพิธราชธรรม)  ๑. ช่างสาโรจน์ บุญประเสริฐ ทานํ (การทำทาน) คือ…

สไลด์1.JPG
นายสมเจต อินฉิม ช่างปูนปั้นสกุลช่างเมืองเพชรบุรี เป็นชาวตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เกิดวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ปัจจุบันอายุ 45 ปี เบอร์โทรศัพท์ 08-0110-5045 การศึกษา นายสมเจต อินฉิม ศึกษาจบชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ป.6)…

สไลด์1.JPG
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำริเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2533 ให้มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. กรมชลประทาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอยและน้ำเสียในชุมชน…

สไลด์1.JPG
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อันเป็นพื้นที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการให้ประกาศเป็นเขตอภัยทานสัตว์…

สไลด์1.JPG
สมชาย บุญประเสริฐ ช่างฝีมือแห่งจังหวัดเพชรบุรี เกิดเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2517 อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 78/1 หมู่ 1 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี เริ่มทำงานปูนปั้นเมื่ออายุได้ 15 ปี ในระหว่างที่เรียนรู้เทคนิคจากคุณอา(ทองร่วง เอมโอษฐ)…

สไลด์1.JPG
นายเฉลิม พึ่งแตง เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านเลขที่ 6 บ้านเขาสมอระบัง ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เป็นบุตรของนายโพธิ์ นางกิมฮวย (ห่วย) พึ่งแตง ปัจจุบันนายเฉลิม พึ่งแตง อยู่บ้านเลขที่ 69/2 ซอย 5 เทคนิค ถนนบริพัตร…

EB ครูเฉลิม.pdf
นายเฉลิม พึ่งแตง ครูศิลป์ของแผ่นดินประจำปี 2564 อายุ 77 ปีประเภทเครื่องบินวงเล็บปั้นปูนสดจังหวัดเพชรบุรี ครูเฉลิมพึ่งแตงผู้ที่ถือเป็นสุดยอดช่างฝีมือผู้อนุรักษ์สืบสานงานปูนปั้นสดหนึ่ง ในสกุลช่างเพชรบุรีที่มีความ 3…

สไลด์1.PNG
นายเฉลิม พึ่งแตง ครูศิลป์ของแผ่นดินประจำปี 2564 อายุ 77 ปีประเภทเครื่องบินวงเล็บปั้นปูนสดจังหวัดเพชรบุรี ครูเฉลิมพึ่งแตงผู้ที่ถือเป็นสุดยอดช่างฝีมือผู้อนุรักษ์สืบสานงานปูนปั้นสดหนึ่ง ในสกุลช่างเพชรบุรีที่มีความ 3…

Chalerm-01.PNG
ครูเฉลิม พึ่งแตง สุดยอดช่างฝีมือที่อนุรักษ์และสืบสานงานศิลปะปั้นปูน ซึ่งเป็นหนึ่งในสกุลช่างเพชรบุรี ด้วยความที่ชื่นชอบศิลปะเพชรบุรีมาตั้งแต่วัยหนุ่ม ฝึกฝนฝีมือจนสร้างเอกลักษณ์ปูนปั้นที่มีลวดลายอ่อนช้อย งดงามวิจิตรบรรจง…

25660410-ภาพวาดฝ่าวิกฤติ-03.jpg
แนวความคิดการสร้างสรรค์ผลงาน เกิดจากวิกฤตต่าง ๆ ที่ผ่านพบของมนุษยชาติ อาทิ การะบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ปัญหาจากลมพายุต่าง ๆ (วาตภัย) ปัญหาน้ำท่วม (อุทกภัย) และปัญหาไฟไหม้ (อัคคัภัย) มนุษยชาติ…

2550-วัดมหาวมณาราม-01.jpg
วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่บนไหล่เขาด้านทิศตะวันออกของพระนครคีรี ในตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี          วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร หรือรู้จักในนาม วัดเขาวัง…

111.jpg
          หลังจากสมัยทวารวดีผ่านไป ฐานะการเป็นเมืองท่าภายในของเมืองคูบัว ก็เปลี่ยนศูนย์กลางไปอยู่ที่เมืองราชบุรี ในระยะเดียวกันราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ก็เกิดเมืองเพชรบุรีเป็นเมืองท่าภายในศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ…

PBRU-ARIT-IV012-0015.JPG
ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม ลักษณะเป็นเรือนไทยขนาดใหญ่ สร้างด้วยไม้ผนังเป็นฝาปะกน เครื่องหลังคาเป็นโครงประดุชนิดมีจันทันต่อ มุงด้วย กระเบื้องกาบู แต่ด้วยการบูรณะที่ไม่ถูกต้องจึงมีการเทปูนตำ (ปูนโบราณ) ลงฉาบทั้งผืนหลังคา…

PBRU-ARIT-IV012-0014.JPG
หอไตรวัดใหญ่สุวรรณาราม หรือ หอเก็บพระไตรปิฏก ตั้งอยู่กลางสระน้ำ ลักษณะเป็นอาคารไม้ทรงไทยแบบเรือนโบราณชั้นเดียว ยกพื้นสูง ผนังฝาไม้ปะกน หลังคาทรงจั่วยอดแหลม มุงกระเบื้องเกล็ดเต่า มีเสาไม้รองรับ 3เสา จากแนวความคิดที่ว่า พุทธศาสนาจะดำรงค์อยู่ได้ ด้วย…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2