Image

ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา
และภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรีขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้งในอดีตและแนวโน้มการพัฒนาต่อไปในอนาคต ตลอดจนศูนย์เรียนรู้ด้านศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่สอดคล้องกับแนวคิดศูนย์ระเบียงความคิดสร้างสรรค์ โดยสะท้อนเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านการจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์ และสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย น่าสนใจ

อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม ดูทั้งหมด


Copyright © 2022 เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี